Privacy

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Privacyreglement volgens de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gastouder heeft tot taak om te kinderen op te vangen volgens een contract, hierbij worden overeenkomsten gesloten tussen vraag- en gastouder. In deze overeenkomsten worden persoonsgegevens opgenomen op moment dat er een koppeling ontstaat tussen gastouder-de Regenboog en de vraagouder. Van de vermelde personen in het contract worden deze gegevens opgeslagen in een (digitaal) dossier, conform de Wet Kinderopvang.

De gastouder slaat de volgende privacy gevoelige informatie van de vraagouder en het gastkind op. De vraagouder geeft door ondertekening van de huisregels en het wel dan niet aan kruisen aan waar de vraagouder toestemming voor geeft, aan waar de vraagouder toestemming voor geeft.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik als Gastouder-de Regenboog verwerk:

  • Contract tussen gastouder en vraagouder
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers ouder(s) en achterwacht
  • Geboortedatum kind
  • Geslacht kind
  • Gegevens huisarts
  • Gegevens tandarts
  • Gegevens ziektekostenverzekering
  • Voor opvang relevante medische gegevens
  • Gegevens werkgever

Contracten worden per post opgestuurd of persoonlijk overhandigd. Bovenstaande gegevens worden bewaard in een map die in de opvang ruimte ligt en makkelijk gepakt kan worden in geval van nood.

Op de telefoon van de gastouder staan foto’s die tijdens de opvang van het kind zijn genomen. Alleen als gastouder-de Regenboog toestemming heeft van de vraagouder om foto’s te maken. De telefoon is beveiligd met een pincode. Deze foto’s worden, als de vraagouder daar toestemming voor geeft, via Whatsapp met de vraagouder gedeeld. Whatsapp is beveiligd vanuit de app zelf. Op de computer van de gastouder staat een aantal foto’s, die bewaard de gastouder om nog eens terug te kunnen kijken, al dan niet samen met de gastkinderen. Die worden verwijderd als het kind de opvang verlaat. De computer is beveiligd met een sterk wachtwoord. De computer heeft een firewall tegen online aanvallen.

Gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden, tenzij met toestemming van de betrokkenen of uit wettelijk kader.

De gastouder en vraagouder verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst en tijdens de gehele contractperiode vertrouwelijk ter kennis is gekomen.

De bewaartermijn van gegevens bedraagt minimaal 7 jaar.

Na het beëindigen van de contractuele overeenkomsten moet er aan alle verplichtingen van de overeenkomsten zijn voldaan voordat de bewaartermijn ingaat.

Als de bewaartermijn van 7 jaar is verstreken zullen in het 8e jaar de gegevens worden vernietigd.

Het is de vraagouder toegestaan om een verzoek tot wijziging van de gegevens te doen, dan wel de gegevens te laten verwijderen uit het dossier.

Tevens is de vraagouder gerechtigd navraag te doen welke gegevens er namens de gastouder verwerkt zijn, dit d.m.v. een schriftelijk verzoek aan de gastouder welke binnen 14 dagen gehoor zal geven aan het verzoek.

Als de gevraagde wijzigingen in strijd zijn met de wetgeving, zal de gastouder de ouder hiervan binnen 14 dagen op de hoogte stellen.

Klachten over de verwerking van Persoonsgegevens kunnen kenbaar gemaakt worden middels de “klachtenregeling voor vraag- en gastouders en Oudercommissie” van het GOB.

De eventuele klachten die daaruit voortvloeien, kunnen middels een “verzoekschriftprocedure” worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Deze privacy verklaring is ook opgenomen in de huisregels van gastouder-de Regenboog.